Beleidsverklaring

Dufec is een specialist in het uitvoeren van verkeersonderzoeken. Wij verzamelen data, wij verwerken data en we presenteren de feiten. We verzamelen zelf data met waarnemers en videocamera’s en we werken samen met gespecialiseerde bedrijven die meten met videosystemen en telapparatuur. We valideren de verzamelde gegevens en we verwerken de data tot bruikbare informatie voor adviseurs en beleidsmakers. We presenteren de resultaten in heldere rapportages of via ons online platform Basec: in één klik toegang tot alle verkeers- en parkeergegevens.

Kwaliteit is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de klant en dat borgen we met ons kwaliteitsmanagementsysteem. Voor de meest klanten betekent dit dat ze betrouwbare resultaten krijgen op het afgesproken moment, daarom zeggen wij: “Wat we bij Dufec doen, doen we goed, op tijd en met een glimlach".

Dufec onderneemt duurzaam en dat borgen we me ons milieumanagementsysteem. Dat betekent voor ons dat we bij bedrijfsbeslissingen de kansen benutten voor een beter welzijn van onze medewerkers en de maatschappij en dat we streven naar een beter milieu. We zijn een dienstverlenend bedrijf en onze belangrijkste productiemiddelen zijn onze mensen. We hebben dan ook veel aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers (de glimlach). Daarnaast kiezen we bij het inkopen van producten niet voor de laagste prijs, maar voor kwaliteit en duurzaamheid.

De beveiliging van alle gegevens die we verzamelen en beheren borgen we met een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het doel hiervan is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het minimaliseren van bedrijfsschade door het voorkomen en minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten. Met name moeten informatiemiddelen beschermd worden op:

1. Vertrouwelijkheid, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking
2. Integriteit, d.w.z. juistheid en consistentie van informatie
3. Beschikbaarheid waar en wanneer nodig voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van Dufec goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft Dufec een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001, 14001 en 27001. Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staan daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne projectevaluaties, compliancy op wet- en regelgeving, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

Verantwoordelijkheden:

1. De directie heeft dit kwaliteit, milieu en informatiebeveiligingsbeleid goedgekeurd.

2. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de contacten met externe organisaties voor de naleving van de wettelijke eisen, met inbegrip van de bescherming van gegevens, berusten bij de Security Officer.

3. Alle werknemers of dienstverleners namens de organisatie hebben de plicht om de middelen, inclusief locaties, hardware, software, systemen of informatie, die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging onmiddellijk te melden.

4. Het naleven van kwaliteit, milieu en informatiebeveiligingsprocedures zoals uiteengezet in de beleids- en richtlijnstukken wordt geaccepteerd als onderdeel van de standaardwerkwijzen binnen de organisatie. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen.

5. De directie streeft ernaar milieu impact zoveel mogelijk te beperken om zo te komen tot continue verbetering van prestaties ten aanzien van het milieu.

6. Er is een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit wordt onderhouden, getest en regelmatig herzien.

7. Dit beleid wordt regelmatig herzien en kan door de directie worden gewijzigd om de blijvende levensvatbaarheid, toepasbaarheid en naleving van de wetgeving te waarborgen en om de managementsystemen voortdurend te verbeteren.

8. De directie stuurt erop aan dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en dat middels de managementsystemen continue verbetering wordt bewerkstelligd binnen de organisatie.

 

De scope conform het kwaliteit- en milieumanagementsysteem ISO 9001 & ISO 14001 is bepaald als:

Het verzamelen en verwerken van verkeersdata. Tevens het ontwerpen, realiseren, aanbieden en beheren van een platform voor het ontsluiten van de meetgegevens.

De scope conform het informatiebeveiligingsmanagementsysteem ISO 27001 is bepaald als:

Informatiebeveiliging in relatie tot het verzamelen en verwerken van verkeersdata. Tevens het ontwerpen, realiseren, aanbieden en beheren van een platform voor het ontsluiten van de meetgegevens.

 

22-03-2022