Algemene voorwaarden

Artikel 1

DEFINITIES

1.1. Dufec B.V., hierna te noemen: Dufec.

1.2. Wederpartij/opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijger, erfgename of in dienst verband optredende natuurlijke persoon die een overeenkomst met Dufec sluit of wenst te sluiten.

1.3. Schriftelijkheidsvereiste: per telefax, per aangetekende post of per e-mail.

1.4. Veldwerkvoorwaarden: voorwaarden waaronder Dufec haar veldwerk zal verrichten.

1.5. Valuta: € [Euro]

 

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere wederpartij en/of opdrachtgever van de diensten van Dufec.

2.2. Het accepteren van een aanbieding, het doen van een opdracht, het opvragen van een offerte danwel het sluiten van een overeenkomst met Dufec houdt in dat de wederpartij / opdrachtgever de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaard.

2.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dufec, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4. Alle rechten en plichten, zoals in de algemene voorwaarden worden bedongen gelden ook voor de door Dufec eventueel ingeschakelde tussenpersonen en andere derde.

2.5. Onder de werkzaamheden bedoeld onder dit artikel zijn in ieder geval begrepen - maar daartoe niet beperkt het verrichten van veldwerk, enquêtes, tellingen en waarnemingen op het terrein van verkeers- en marktonderzoek alsmede het verwerken van uit deze activiteiten voortvloeiende gegevens in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 3

AANBIEDINGEN, OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. De door Dufec gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Alle aanbiedingen en offertes van Dufec zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk zestig [60] dagen na de datum van de aanbiedingen of de offertes, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2. De kostenopgave hangt samen met de omschreven opzet van het project.

3.3. Dufec behoudt zich alle rechten voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van eventueel ter zake bestaande [wettelijke] voorschriften noodzakelijk is.

3.4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de aanbieding of offerte van Dufec bevat, behoudt Dufec zich op grond van artikel 6:225, lid 2 BW alle rechten voor om de aanbieding of offerte te herroepen.

3.5. Door Dufec opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeldt, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoerskosten, btw en eventuele belastingen en/of andere heffingen van overheidswegen. De opgegeven prijzen door Dufec zijn te allen tijde in Euro's.

3.6. De schriftelijke aanvaarding van mondelinge opdrachten en van mondelinge wijzigingen in opdrachten zal een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevatten.

3.7. De schriftelijke aanvaarding van de opdracht respectievelijke wijziging van de opdracht door Dufec wordt geacht de opdracht respectievelijk gewijzigde opdracht juist en volledig weer te geven tenzij de opdrachtgever binnen één week na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding anders heeft bericht aan Dufec.

3.8. Dufec behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in een schriftelijke opdracht of in een schriftelijke aanvaarding uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. De aanvullende werkzaamheden zullen pas na toestemming en goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht.

3.9. Na uitvoering van de opdracht zal Dufec deze voltooiing schriftelijk mededelen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever vervolgens niet binnen dertig dagen te kennen geeft bezwaar te maken tegen de aldus meegedeelde uitvoering en voltooiing van de opdracht wordt hij geacht deze uitvoering als correct te beschouwen.

3.10. Dufec kan voor het doen van een onderzoeksvoorstel kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 4

ZEKERHEID EN OPSCHORTINGEN

4.1. Dufec is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

 

Artikel 5

PRIJZEN

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro's, exclusief btw, exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen van overheidswegen, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De in dit artikel genoemde kosten komen voor rekening van de opdrachtgever van Dufec.

5.2. Dufec is, indien de factoren waarop de overeengekomen prijs is gebaseerd een verhoging ondervinden, gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij zulks ingevolge de wet niet is toegestaan. Indien deze verhoging meer dan 25% van de overeengekomen prijs bedraagt, zal de opdrachtgever, mits binnen een week zich aldus schriftelijk verklarend, gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding of anderszins te kunnen doen gelden. Bij deze opzegging is de opdrachtgever verplicht aan Dufec een vergoeding te betalen voor reeds verrichte diensten tot het moment van opzegging.

5.3. De kosten, verbonden aan het verzoek van de opdrachtgevers aanvullen of wijzigen van de overeenkomst, worden de opdrachtgever apart in rekening gebracht.

5.4. Indien Dufec met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Dufec gerechtigd tot wijziging van de prijs in het geval van overmacht zoals het beschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6

BETALING

6.1. Indien niet nadrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen achtentwintig [28] dagen na dagtekening van de declaratie door overboeking naar de bankrekening van Dufec.

6.2. Na het verstrijken van achtentwintig [28] dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.3. Indien de opdrachtgever met een door hem aan Dufec verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die Dufec op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Dufec een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

6.4. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht zich op schuldvergelijking te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen.

6.5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.

6.6. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, dan wel de verrichte werkzaamheden, betwist, dient hij zijn bezwaren aan Dufec binnen dertig dagen na de declaratiedatum middels aangetekende brief mede te delen op straffe van verval van het recht de uitvoering van de declaratie te betwisten.

6.7. Een betwisting ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichtingen ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

6.8. In geval van een gerechtvaardige betwisting heeft Dufec de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rato restitutie van het door de opdrachtgever reeds ter zake betaalde. Dufec is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst geleden schade.

6.9. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten van de oudste facturen en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, [zoals vermeld dat de opdrachtgever de voldoening betrekking heeft op een latere factuur] ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1. De opdrachtgever zal Dufec steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Dufec staan of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Dufec het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 8

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Dufec zal de overeenkomst na beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Dufec.

8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dufec het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.3. Dufec bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Dufec heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever te horen over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

8.4. Dufec zal zich inspannen binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn de opdracht uit te voeren. Overschrijding van de uitvoeringstermijn leidt niet tot het recht op schadevergoeding aan de zijde van de opdrachtgever. Dufec is gerechtigd bij overschrijding de uitvoeringstermijn respectievelijk de datum van uitvoering nader vast te stellen.

8.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zou worden uitgevoerd kan Dufec de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.6. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Dufec gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Dufec zal zich overigens wel inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.

 

Artikel 9

INDUSTRIËLE EN INTELECTUELE EIGENDOM

9.1. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Dufec afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen onderzoeksmethoden etc., worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Dufec, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen onderzoeksmethoden etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Dufec voorbehouden.

 

Artikel 10

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

10.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 11

RISICO VAN OPSLAGINFORMATIE

11.1. Dufec is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie, daarbij het recht hebbend gebruik te maken van opslag op computerbanden en schrijven en/of microfilm. Behoudens tegenbewijs wordt Dufec geacht aan deze verplichtingen te hebben voldaan.

11.2. Het risico ter zake van beschadiging of het verloren gaan van de bij Dufec of derde opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

11.3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt namens de opdrachtgever, Dufec of derden.

11.4. De opdrachtgever vrijwaart Dufec voor alle aanspraken van derden, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie.

 

Artikel 12

BASEC

12.1. Alle tellingen worden digitaal [Excel- of Asci-formaat] aangeleverd. Daarnaast stelt de opdrachtgever kosteloos digitaal kaartmateriaal beschikbaar.

12.2. Dufec draagt zorg voor de toepasbaarheid en houdbaarheid van het onderliggende systeem en het beheer van de database, ook in geval van calamiteiten. Hiervoor is een Service Level Agreement afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor het in stand houden en doorontwikkelen van de applicatie is in de geoffreerde bedragen meegenomen. De applicatie blijft tot drie [3] jaar na de laatste toevoeging van tellingen online. Wordt daarna de applicatie nog gebruikt, maar worden er geen tellingen meer toegevoegd, dan wordt afhankelijk van de hoeveelheid gegevens een bedrag per jaar in rekening gebracht.

12.3. Alle databestanden staat zowel op een webserver als op de lokale server van Dufec. Op verzoek worden alle databestanden op cd-rom aangeboden aan de opdrachtgever.

12.4. De tellingen blijven eigendom van de opdrachtgever en de resultaten zullen nooit zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden vrijgegeven worden. Bij beëindiging van het contract worden de databestanden in Excelformaat beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.

12.5. De declaratie wordt per aanlevering ingediend na afronding van de werkzaamheden. De bedragen worden jaarlijks gecorrigeerd volgens de CBS-prijsindex.

 

Artikel 13

OVERMACHT

13.1. In geval van overmacht zullen in ieder geval doch niet uitsluitend gelden; oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gerede producten en arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, of expediteurs, danwel in geval van andere omstandigheden waaronder nakoming van de overeenkomst niet of niet tijdig van Dufec kan worden verlangd en voorts in iedere situatie waarin niet kan worden voorzien door Dufec. Dufec heeft in de hiervoor genoemde gevallen zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijnde gehouden, het recht om middels schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2. Indien Dufec bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 14

AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Dufec is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever en/of derde onmiddellijk of middellijk [gevolgschade] geleden, van immaterieel karakter tengevolge van de uitvoering van overeenkomsten als waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, behoudens voor het geval deze aansprakelijkheidsuitsluiting in strijd zou zijn met de openbare orde en goede zeden.

14.2. Werknemers van Dufec, dan wel door Dufec in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, kunnen door de opdrachtgever en/of derde nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door deze opdrachtgever en/of derde onmiddellijk of middellijk [gevolgschade] geleden, van materieel of immaterieel karakter tengevolge van de uitvoering van overeenkomsten, als waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt zelfs in het geval van grove nalatigheid en opzet bij bedoelde werknemers en/of bedoelde ingeschakelde derden.

14.3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, zal Dufec nimmer tot meer gehouden zijn met betrekking tot vertraging, fouten, onjuistheden of misslagen bij de uitvoering van de werkzaamheden begaan, dan tot kostenloze verbetering van de te verrichten werkzaamheden. Aanspraken op een dergelijke kostenloze verbetering dienen Dufec te bereiken binnen dertig dagen na uitvoering van de werkzaamheden, één en ander conform artikel 12 lid 7 en artikel 2 lid 8 van deze voorwaarden. Deze kostenloze verbetering zal plaatsvinden op een door Dufec nader te bepalen tijdstip. De opdrachtgever zal tijdig van de nieuwe uitvoering op de hoogte worden gesteld.

14.4. De opdrachtgever vrijwaart Dufec uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze geleden schade in verband met Dufec te verrichten werkzaamheden. Voor zover Dufec door bedoelde derden zal worden aangesproken is de opdrachtgever gehouden Dufec schadeloos te stellen voor alle kosten, die van juridische bijstand hieronder begrepen, die Dufec zich moet getroosten in het kader van zijn verweer tegen bedoelde aanspraken. Deze kosten zullen in ieder geval minimaal 15% bedragen van het bedrag, waarvoor Dufec door derden wordt aangesproken.

14.5. Het in het voorgaande lid vermelde geldt uitdrukkelijk ook ten gunste van werknemers van Dufec en de derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld.

 

Artikel 15

VRIJWARING

15.1. De opdrachtgever vrijwaard Dufec voor alle aansprakelijkheid die op Dufec jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door Dufec geleverde diensten.

15.2. De opdrachtgever vrijwaard Dufec voor alle aansprakelijkheid ten aanzien van de schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van ondergeschikte en/of ingeschakelde derde door Dufec of de opdrachtgever.

 

Artikel 16

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 zal de opdrachtgever gerechtigd zijn in geval val overmacht de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt. Bij deze opzegging is de opdrachtgever verplicht aan Dufec een vergoeding te betalen voor reeds verrichte diensten voordat de verdere uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht onmogelijk werd.

16.2. Behoudens in geval van overmacht of in geval van toepasselijkheid van artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Vindt opzegging door de opdrachtgever niettemin plaats, dan is hij gehouden door Dufec gemaakte kosten plus de door Dufec geleden winstderving te vergoeden.

16.3. De opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van zijn recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van het Burgerlijk Wetboek.

16.4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede in het geval de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt dan wel door derden diens faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft Dufec het recht meteen zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Dufec als gevolg van beëindiging van de opdracht te lijden schade. De opdrachtgever verplicht zich Dufec onverwijld op de hoogte te stellen van een te zijne laste gedane faillissementsaanvrage, een eigen aanvraag tot faillietverklaring of eigen aanvraag tot het verlenen van surseance van betaling, dan wel het voornemen zijn bedrag te staken.

16.5. Een overeenkomst tussen Dufec en de opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen.

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dufec omstandigheden ter kennis komen die Dufec goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien Dufec de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Dufec bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onvermeerderd het recht van Dufec schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17

INCASSOKOSTEN

17.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in ieder geval 10% van het factuurbedrag verschuldigd.

17.2. Indien Dufec aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 18

RETENTIERECHT

18.1. Dufec is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vordering op de opdrachtgever ter zake enige opdracht volledig worden voldaan.

 

Artikel 19

SCHADE AAN OF DOOR TESTMATERIAAL

19.1. Alle schade die ontstaat aan testmateriaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld van Dufec is voor rekening van opdrachtgever tenzij deze schade is veroorzaakt door factoren die buiten de macht van opdrachtgever liggen.

19.2. Alle schade die ontstaat door [het gebruik van] testmateriaal dat door opdrachtgever aan Dufec ter beschikking is gesteld, is voor rekening van opdrachtgever, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van [het personeel van] Dufec. Opdrachtgever vrijwaard [het personeel van] Dufec tegen aanspraken die derde ter zake hiervan mochten hebben.

 

Artikel 20

VELDWERKVOORWAARDEN

20.1. Indien, doch niet uitsluitend, bijzondere evenementen, demonstraties, slechte weersomstandigheden, calamiteiten of andere omstandigheden zich voordoen die een vertekend beeld van de werkzaamheden van Dufec teweeg kunnen brengen kan het veldwerk afgelast/gestaakt worden.

20.2. Dufec is bevoegd om het veldwerk naar aanleiding van de bijzondere omstandigheden zoals vernoemd in artikel 20.1 naar eigen inzicht af te gelasten/te staken.

20.3. Indien het veldwerk wordt afgelast/gestaakt komen de door Dufec gemaakte/nog te maken kosten voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten kunnen bestaan uit de kosten voor het opnieuw opstarten van het veldwerk in het geval van uitstel en de kosten van niet meer ongedaan te maken verplichtingen die samenhangen met het afgelaste/gestaakte veldwerk.

20.4. Het veldwerk vindt plaats op de door Dufec en opdrachtgever overeengekomen wijze en data. Mocht na afloop discussie ontstaan over de juistheid van de verkregen gegevens, dan komen de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten vallen niet binnen de door Dufec en opdrachtgever overeengekomen prijs.

 

Artikel 21

TOEPASSELIJK RECHT

21.1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten met Dufec is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Bij geschillen is bij uitsluiting de Rechtbank 's-Hertogenbosch bevoegd.